Produktkatalog


Norsk

Leseteknikk

# Navn Beskrivelse Pris
# Stavelser 1, 2 og 3 Grunnleggende stavelseslesing. Passer best i 2.-4. kl. 110,- per hefte K
# Stavelser 4 og 5 Fremmedord. Passer fra 7. kl. og oppover. 110,- per hefte K
# Parate ordbilder 1, 2, og 3 Ordkort med de 300 vanligste ord. Passer best i 2. – 4. kl. 110,- per hefte K
# Lesehjul A og B Trener bokstaver og bokstavforbindelser. Enkel lesetrening. Leveres ferdig i plast. Eget hefte følger også med. Passer best i 1. og 2. kl. 300,-
# Lesehjul parate ordbilder Helordslesing av 300 vanligste ord. Passer best i 2. - 4. kl. 220,- K
# Lesehjul lyd- og formforveksling Helordslesing av ord som begynner med p-b. t-d, f-v, k-g, b-d, m-n. Passer best i 3.-5. kl. 220,- K
# Lesehjul lydforveksling og ikke-lydr. ord Helordslesing. Sj-lyd, kj-lyd, j-lyd, stum h, stum d, kort å-lyd, kort o-lyd, ng-nk og gn. Passer best i 3. – 5. kl. 220,- K
# Lesehjul sammensatte ord Lesing av lange ord. Passer best i 4. og 5. kl. 220,- K
# Lesehjul ord med forstavelser Lesing av lange ord. Passer best i 4. og 5. kl. 220,- K
# Ord i ord 1 og 2 Lesing og skriving av lange ord. Passer fra 4. klasse og oppover. 110,- per hefte K
# Ordbygger. Ord med forstavelser. Sammensatte ord Lesing og skriving av lange ord. Passer fra 4. kl. og oppover. 220,- per hefte K
# Lesespill - lag ord Ortografisk trening. Konsonantforbindelser. Spillet leveres ferdig sammen med et hefte til kopiering. 240,- + mva

Lese- og skrivekurs

# Navn Beskrivelse Pris
# Fokus på skriving 1-4 Fokus på skriving 1–4 har som formål å skape skriveglede hos elevene. Opplegget passer best fra slutten av 1. trinn og på 2. trinn, men vil også egne seg for tilpasset opplæring på 3. og 4. trinn. Opplegget passer godt i undervisningen av minoritetsspråklige da oppgavene er utarbeidet i tilknytning til mange illustrasjoner. 490,- + mva. pr. hefte K
# Fokus på skriving 5 og 6 Fokus på skriving 5 og 6 er utarbeidet for å skape skriveglede hos elevene. Opplegget passer best på 3.–5. trinn. Hvert hefte består av ti historier på to nivå med oppgaver til (se eksempler). Mange skriveaktiviteter over tid øker sjansen for god fremgang. Passer meget godt for minoritetsspråklige. Elevene kan utføre oppgavene digitalt. 490,- + mva. pr. hefte K
# Helhetslesing A, B og C Opplegget er utarbeidet for elever med store lese- og skrivevansker på en videregående skole, men vil også passe på 5.–10. trinn og i voksenopplæringen. Det er to nivå i opplegget, hvor Helhetslesing ABC inneholder de enkleste oppgavene. Heftene ABC gis ut kun digitalt. Serien har en utskriftsvennlig versjon og en elektronisk utgave som brukes på datamaskinen. Begge utgavene leveres i PDF-format, hvor den elektroniske utgaven støtter utfylling på PC. 300,- + mva. pr. hefte K
# Helhetslesing D, E og F Opplegget er utarbeidet for elever med store lese- og skrivevansker på en videregående skole, men vil også passe på 5.–10. trinn og i voksenopplæringen. Dette er andre nivå i opplegget. Heftene DEF gis ut digitalt og i hefteform. Den digitale versjonen i disse heftene består av Microsoft Word dokumenter. 380,- + mva. pr. hefte K
# Leseøving 1 og 2 Leseøving 1 og 2 er først og fremst utarbeidet for å gi lesetrening og leselyst på 1.–4. trinn, men eldre elever vil også kunne ha nytte av heftene. Det er mange illustrasjoner i tilknytning til tekstene, og opplegget egner seg derfor godt for minoritetsspråklige elever. 520,- + mva. pr. hefte K
# Sirkelserien Sirkelserien er utarbeidet for å gi lesetrening først og fremt på mellomtrinnet, og passer ypperlig som lese- og skrivekurs. Opplegget består av ti illustrerte lettlestbøker i A 5-format og to fyldige oppgavesamlinger med digital utgave inkludert.

Oppgavesamling
Det er utarbeidet to oppgavesider til én eller to sider i boka. Noen ganger tas det utgangspunkt i én tekstside og én illustrert side, mens det andre ganger er to tekstsider som danner utgangspunktet for oppgavene. Hvor mye den enkelte elev skal gjøre, må bestemmes ut fra nivået til eleven. Den digitale versjonen leveres i Word og gjør det mulig å redigere oppgavesidene ut fra behovet til den enkelte elev.

Bøkene:
kr. 50,- pr. stk.

Oppgavesamling 1 + bøkene 1-5:
kr. 480,- + mva.

Oppgavesamling 2 + bøkene 6-10:
kr. 480,- + mva.

K
# Repetert lesing A, B, C, D og E Opplegget består av fem hefter og er først og fremst tenkt brukt på 2. klassetrinn. Eldre elever som trenger spesiell hjelp, vil også kunne ha nytte av opplegget. Metodikken er lagt til rette for klasse- og støtteundervisning. Passer best på 2. trinn. 450,- + mva. pr. hefte K
# Repetert lesing 1, 2 og 3 Hefte 1 og 2 inneholder hver ti historier på to nivåer med tilhørende luketekster og arbeidsoppgaver. Hefte 3 inneholder ord og setningsdiktater av de 300 vanligste ord, repetert lesing av ord, lyd og lydforbindelser. Passer best på 3. og 4. trinn. 450,- + mva. pr. hefte K
# Repetert lesing 4, 5, 6 og 7 Hefte 4, 5 og 7 inneholder hver 10 historier på to nivå. I hefte 6 er det øvinger med 200 høyfrekvente ord. Passer best på 5. og 6. trinn. Metodikken er lagt til rette både for klasse- og støtteundervisning. 450,- + mva. pr. hefte K
# Repetert lesing 8-15 Opplegget består av åtte hefter og er først og fremst tenkt brukt på 7. og 8. trinn.
Heftene er beregnet på elever som trenger å forberdre leseferdigheten sin.

Alle fire heftene gis ut i en digital utgave.
450,- + mva. pr. hefte K
# Repetert lesing 18-21 Opplegget består av fire hefter og passer best på 8.–10. trinn.
Heftene vil også kunne brukes på 7. trinn, i videregående skole og i voksenopplæringen.

Alle fire heftene gis ut i en digital utgave.
450,- + mva. pr. hefte K
# Fra helhet til lyd 1, 2 og 3 Hefte 1: Tore og bjørnen. Passer best i 3. - 5. kl.
Hefte 2: Erik og Venusbarna (fantasifortelling). I 4. og 5. kl.
Hefte 3: Indianerne i Nord-Amerika. Fra 5. kl. og oppover.
220,- pr. hefte K
# Lese- og skrivekurs 1-4 Systematisk progresjon med lesing og skriving av enkle tekster. Helordslesing. Passer best i 3. - 5. kl. 220,- pr. hefte K
# Skriveglede Passer best i 3. og 4. kl. Skrivelyst er i første omgang utarbeidet med tanke på spesialundervisning. Elevene skal skrive 12 fortellinger. Utgangspunktet til hver fortelling er en påbegynt historie. Det legges opp til at elevene utarbeider tegninger til det de skriver. I tillegg trener en rettskriving, setningsbygging, stavelseslesing m.m. Heftet leveres som engangshefte og består av 48 sider. 70,-
# Lese- og skrivetrening 1-5 Passer best i 3. og 4. kl. Her tar en utgangspunkt i fem sanne historier fra en liten gutts barndom. 220,- pr. hefte K
# Lese- og skrivetrening 6-15 Passer best på mellomtrinnet. Heftene tar utgangspunkt i fortellinger skrevet av elever på mellomtrinnet. Det legges spesielt vekt på lesemengde og leseforståelse. 300,- pr. hefte K
# Lese- og skrivetrening 16-25 Tilsvarende serie for u.trinnet. 300,- pr. hefte K
# Oppgavemiks norsk - 12 hefter Stort utvalg av oppgaver for tilpasset opplæring. Rettskriving, grammatikk (oppdatert med de nye betegnelsene), språktrening, lesetrening og studieteknikk. Passer for elever på 5.-10. trinn, videregående skole og voksne.

Serien består av:

 • Grammatikk 1 og 2
 • Rettskriving 1 og 2
 • Diverse norsk 1 og 2 (språktrening)
 • Artikler 1, 2, 3, 4, 5 og 6

450,- + mva. pr. hefte K
# Syntextmetoden Opplegget består av to hefter som selges under ett. Passer fra 7.kl. og oppover. Det legges spesielt mye vekt på stavelseslesing og innlæring av ikke alt for vanskelige fremmedord. Totalt ca. 100 sider. 500,- K
# Mini Antares 1-5 Heftene selges under ett. Det tas utgangspunkt i fem enkle fortellinger og trener elevene i å lese tekster med vanskelig fremmedord. Mye lesetrening, stor vekt på stavelseslesing, rettskriving, grammatikk m.m. Passer best fra 8. kl. og oppover. KUN BOKMÅL. 400,- K
# Mini Antares 6-11 Som ovenfor, men her tar en utgangspunkt i norrøn mytologi. Vanskegraden er også justert opp. Passer best fra 8. kl. og oppover. Selges under ett. Begge seriene av Mini Antares gir fin trening for elevene som har problemer med å lese vanskelige fagbøker. KUN BOKMÅL. 700,- K
# Intensivt norskkurs for elever med lese - og skrivevansker Utarbeidet av Lilly Skaug. Høyenhallmodellen (ordpensum, skrive fortellinger, rettskriving, muntlig trening, lesetrening, aktuelt nyhetsstoff). 100,-
# Forfattere og forfatterskap Forfattere og forfatterskap presenterer et utvalg forfattere og eksempler på deres forfatterskap. Tanken har vært å presentere forfattere som de fleste kjenner, som leses av svært mange og som har skrevet bøker som har blitt filmet. Film gjør det mulig for elever å få meg seg ”litteratur” som de ikke har forutsetninger for å kunne lese. 800,-
# Daglignorsk: Treningsopplegg Daglignorsk Treningsopplegg er et metodisk opplegg for språktilegnelse for elever i 1.-10. trinn med norsk som andrespråk. Undervisningspakken inneholder veiledning, tegninger og lesetekster, totalt 117 sider. Opplegget er utarbeidet i 1997. I nynorskversjonen er elevoppgavene oversatt. Lærerveiledningen er på bokmål. 500,-
# Daglignorsk: Prøven Daglignorsk Prøven er et hjelpemiddel til kartlegging av språknivå i norsk hos elever med norsk som andrespråk. Prøven består av en lærerveiledning, bilder til prøvesituasjoner og skåringsark. 250,-
# Fortellinger og eventyr Heftene er utarbeidet med tanke på undervisningen av minoritetsspråklige elever, men vil fungere meget godt også for andre som trenger tilpasset opplæring i norsk. Heftene vil kunne passe for voksne og elever i grunnskolen. 600,-
# Hodjafortellinger Heftene er utarbeidet med tanke på undervisningen av minoritetsspråklige elever, men vil fungere meget godt også for andre som trenger tilpasset opplæring i norsk. Heftene vil kunne passe for voksne og elever i grunnskolen. 600,-
# Ronja Røverdatter Kun bokmål. 220,- K
# Basisbok i norsk Boka er prøvd ut i grunnskole for voksne og kan brukes både i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og i norskfaget. Boka vil også passe for elever på ungdomstrinnet som trenger tilpasset opplæring. 700,-

Lettlesbøker

# Navn Beskrivelse Pris
# Hei på deg 1-10 10 tegneserier med sammenhengende tekst. Korte, lydrette og høyfrekvente ord. Bøkene er beregnet på begynnerleseren 40,- pr. hefte
# Hei på deg 11-17 7 hefter med sammenhengende tekst. Korte, lydrette og høyfrekvente ord. Bøkene er beregnet på begynnerleseren 50,- pr. hefte
# Ida og Pål-bøkene Ida og Pål er en serie på 10 bøker. Passer best i 2. – 4. kl. Meget populære bøker. Mengdelesing på et enkelt nivå. Mange elever får fin fremgang etter å ha lest disse bøkene. (Kan brukes som lese – og skrivekurs) 40,- pr. bok
# Ida og Pål-bøkene - Oppgavesamling Oppgavesamlingen gir øvelser i å skrive, sekvensanalyse, innholdsoppfattelse m.m. 500,-
# Eventyrheftene: Han far sjøl i stua, Kjetta på Dovre og De to prinsene Kun bokmål 35,- pr. hefte
# Tilpasset lesing Inneholder 52 fotografier av barn i ulike situasjoner. Tekster av varierende vanskegrad er utarbeidet til hvert bilde. På denne måten kan en lage en tilpasset lesebok for eleven. Når en skal lage leseboka til eleven, må en gjøre følgende: Klippe ut bildene fra A-4 ark, kopiere tekstene en vil ha, sette tekst og bilder inn i et album som følger med. Passer best i 3. og 4. kl. 600,-
# Tilpasset lesing - Ekstra bildeserie 200,-
# Tilpasset lesing - Ekstra album 50,-
# Thomasbøkene Vi følger Thomas og de andre i klassen et helt år i 6. kl. En bok for hver måned. (Skolestart, Klassen på bærtur, Overnatting på skolen osv.) Lese mye på omtrent samme nivå er et stikkord ved bruk av Thomasbøkene. Dette er en forutsetning for en del elever for å komme over en kneik med hensyn til å lese bøker. Ypperlig opplegg for lese – og skrivekurs i 5. og 6. kl. 75,- pr. bok
# Thomasbøkene - Oppgavesamlinger En oppgavesamling for bøkene 1 – 6 og en for 7 – 12 er utviklet. I oppgavesamlingene legges det stor vekt på å videreutvikle leseteknikken. Mange av oppgavene trener lesing av lange ord. I tillegg kommer en inn på konsonantforbindelser, setninger, begreper, leseforståelse) 400,- pr. stk. K
# Gull og ulver i Alaska En fin bok om Harald Eide som leter etter gull i Alaska. Vi får høre om hans opplevelser ved overvintring alene i Brooks Range. Hans mål er å bli en rik mann, men to forlatte ulver gjør at han får flere ting å tenke på. Boken er tilrettelagt for og utprøvet på ungdom med store lesevansker. Passer fra 6. kl. og oppover. KUN BOKMÅL. 150,-
# Stemmene fra Wollaston En bok om uranet og konsekvensene av uranutvinningen for et lite indianerfolk i Canada. Indianerne kaller uranet for death rock. Boken er tilrettelagt for og utprøvet på ungdom med store lesevansker. Passer fra 6. kl. og oppover. KUN BOKMÅL. 150,-

Leseopplæring

# Navn Beskrivelse Pris
# Jeg vil lære å lese 1-4, Revidert utgave Revidert utgave med dobbelt så mange oppgaver. Jeg vil lære å lese er fire hefter i A5 format, SOL, MÅNE, HANE og UGLE. Heftene bygger på lyderingsmetoden og lærer elevene å lese ved hjelp av de store bokstavene. Heftene er først og fremst beregnet på 1. kl. men vil også passe for elever i 2. kl. som trenger mye trening på et grunnleggende nivå. Finnes på bokmål og nynorsk, og med store eller små bokstaver. 50,-
# Jeg vil lære å lese 1-4 - Lærerveileder 30,-
# Jeg vil lære å lese, 5-8 Jeg vil lære å lese 5-8 er fire nye hefter i A5 format, REV, HEST, ELG og FROSK. Heftene har hovedvekt på leseforståelse. Heftene er først og fremst beregnet på 2. kl. Finnes på bokmål og nynorsk. 50,-
# Leseboka mi 1 og 2 Leseboka mi 1 og 2 fungerer både som lesebøker og arbeidshefter (A4 format, 53 og 55 sider). Heftene tar for seg lyd og bokstavinnlæringen. Det legges stor vekt på å utvikle gode lesetekniske ferdigheter (stavelseslesing står sentralt). 95,-
# Leseboka mi 1 og 2 - Lærerveileder 30,-
# Kartleggingstesten Leseklar Denne testen er et hjelpemiddel for å finne ut om elevene er leseklare. Følgende områder sjekkes ut: Rim, stavelser, framlyd, fonem. Elever som mestrer dette er leseklare. Testen er først og fremst tenkt brukt i 1. og 2 kl. 500,-
# Kartlegging av leseferdighet Et ypperlig hjelpemiddel til å kunne følge leseutviklingen i 2. kl. 500,-
# Grunnleggende leseinnlæring Undervisningsopplegg for elever som mislykkes i den første leseopplæringen. Meget grundig metodikk med stor vekt på innlæring av den enkelte lyd. Opplegget er samlet i en perm på 170 sider og inneholder alt en trenger av: Ordkort, billedkort, bokstavkort, tekster til lesing, oppgavesider m.m. Opplegget egner seg også veldig godt til fremmedspråklige fordi det er mange tegninger knyttet opp til oppgavene som skal utføres. Tilpasset lesing, som er beskrevet under lettlesbøker, vil kunne knyttes opp mot metodikken i permen Grunnleggende lesing leveres både med stor eller små bokstaver. 700,-
# Trylleboksen Motiverende lesetrening for begynnerleseren. Kan også brukes i tilpasset opplæring, grupper og spesialundervisning. Egner seg godt for fremmedspråklige. Et sett består av 92 ord, 100 gåter og 4 tryllebokser 600,-
# Trylleboksen - Ekstra trylleboks 25,-
# Trylleboksen - Ekstra sett Føgende sett kan kjøpes:
 • Ord
 • Gåter
 • Engelsk - ca. 100 vanlige ord
 • Matematikk 1 - Addisjon og subtraksjon, tallene 1-10
 • Matematikk 2 - Multiplikasjon, 2-10-gangen
 • Flagg - 72 flagg med land og hovedstad
250,-
# Storyline i 2. klasse Et temabasert undervisningsopplegg med fokus på lese-og skriveopplæring utarbeidet av Torunn Dreyer og Janne Støen. Kopieringsoriginal. Elevtekstene er med store og små bokstaver. Bokmål og nynorsk-versjon i samme perm. 400,-
# Tim og Tom - 1 og 2 Tim og Tom 1 og 2 er arbeidshefter i A4 format med ca 70 sider i hver bok. I Tim og Tom-bøkene vektlegges følgende: Videreutvikle leseteknikken, rettskriving av høyfrekvente ord, innlæring av alfabetet og diftongene, øke innholdsoppfattelsen, generell skrivetrening, stemte og ustemte lyder, begrepstrening og arbeid med ulike konsonantforbindelser. Serien er undervisningsmateriell i norsk for 3. klasse i vanlig klasseundervisning. Engangshefter 105,- pr. stk.
# Tim og Tom - Oppgaveperm Oppgavepermen til Tim og Tom-serien inneholder 50 sider med ekstraoppgaver. 400,- K
# Tim og Tom - Lærerveileder 45,-
# Ole og Eva - Lesebok 1 Her blir elevene kjent med Ole og Eva gjennom fortellinger som barn kan kjenne seg igjen i. Historiene presenteres både med store og små bokstaver, og bøkene er rikt illustrert med enkle tegninger som passer godt til samtale i klassen utover selve historien. Alle bøkene er skrevet både med små og store bokstaver. 70,-
# Ole og Eva - Lesebøkene 2-13 Her blir elevene kjent med Ole og Eva gjennom fortellinger som barn kan kjenne seg igjen i. Historiene presenteres både med store og små bokstaver, og bøkene er rikt illustrert med enkle tegninger som passer godt til samtale i klassen utover selve historien. Alle bøkene er skrevet både med små og store bokstaver. 80,- pr. bok
# Ole og Eva leser - Del 1 og del 2 Dette er to arbeidsbøker for leseopplæring med store bokstaver. Det er ord, setninger, tegninger og oppgaver til hver bokstav. 90,- pr. bok
# Ole og Eva leser - Tilleggsoppgaver Inneholder kopieringsoriginaler med setninger "for lek med ord", høyfrekvente ord, trykkbokstaver, bokstavhuset, Lotto og Memory. 220,- K
# Ole og Eva: Det lange året I Det lange året følger vi Ole og Eva gjennom årets tolv måneder. Vi lærer hva som særpreger de ulike månedene, og emner i grammatikk og rettskriving knyttes opp mot de opplevelsene Ole og Eva har. Grammatiske emner står sentralt i heftet. 220,-
# Ole og Eva - Vi øver preposisjoner Dette er et arbeidshefte for innøving av preposisjoner. Lesebok 3: Ole og Eva rømmer passer som en innledning til arbeidet med preposisjonene. 220,- K
# Ole og Eva forstår Dette er et arbeidshefte for leseforståelse. 220,- K
# Lesing etter bokstavinnlæringen I "Lesing etter bokstavinnlæringen" skal elevene lese tekster med bokstaver som er innlært. Heftet bygger på den syntetiske lesemetode hvor elevene anvender lyderingsteknikken for å lese ordene. De fleste ordene er derfor lydrette. Store og små bokstaver i samme hefte. 350,-
# Nå kan jeg lese - Lesebok 95,-
# Nå kan jeg lese - Oppgavehefte 350,-
# ABC for minoritetsspråklige elever "ABC for minoritetsspråklige elever" er på 50 sider og har seks tegninger til hver bokstav. Ordbilder med små og store bokstaver står under hver tegning. 90,-
# ABC for minoritetsspråklige elever - Oppgaveperm ABC Oppgaver er en perm med kopieringsoriginaler til ABC-en på 140 sider. Tegningene til alle bokstavene finnes i permen, og det er mulig å lage bildekort for enkle spill, Lotto, Memory og Firkort. Permen inneholder mange forskjellige oppgavetyper som gir lese- og skrivetrening på et grunnleggende nivå. Begrepstrening står sentralt. Oppgavene er utarbeidet med tanke på minoritetsspråklige elever, men vil også passe for andre elever som har behov for tilpasset opplæring på et grunnleggende nivå. 800,- K
# ABC for minoritetsspråklige elever - CD for Power Point-presentasjoner CD-en gjør det mulig med Microsoft Power Point-presentasjoner når nye bokstaver skal innlæres. En del av innlæringen går ut på å lytte seg fram til om bestemte lyder finnes i ord. Denne presentasjonensformen gjør det lettere å lære elevene nye begreper. 400,-
# Kom og les "Kom og les" er en serie bøker for begynnerleseren. Bøkene følger lyd- og bokstavinnlæringen og gir den enkelte elev øvelser tilpasset elevens nivå. Hver av bøkene inneholder to sider med øvelser knyttet til lyd og bokstav. 60,- pr. stk.
200,- pr. sett

Lesetest

# Navn Beskrivelse Pris
# Leseutvikling 3.-7. klasse Tester stillelesing, innholdsoppfattelse og hukommelse. Tre tester for hvert årstrinn. Lesetekstene er tatt fra: Leseboka Teknisk forlag og følger bokas progresjon. 550,-

Begrepsutvikling

# Navn Beskrivelse Pris
# Begrepstrening Gir trening i bruk av elementære begreper som angår former og proporsjoner: rundt, buet, firkantet, rett, skjevt m.m. Store bokstaver. Passer best i 1. og 2. kl. 300,-
# Begrepstrening 1, 2 og 3 Hefte 1 og 2 er bygd opp likt. Gir enkel begrepstrening (fugler, biler, trær m.) og lese- og skrivetrening. I hefte 3 skal elevene skrive inn ord som mangler i fortellinger. De kan lage sin egen vri på fortellingen og få trening i innholdsoppfattelse og å variere språket. Gir trening i å skrive fortellinger. Hefte 1 og 2 passer best fra 3. – 6. klasse. Hefte 3 passer best i 5. – 7. kl. 220,- pr. stk.
# Begrepstrening 4 Hefte 4 består av 17 tegneserier med tilhørende nøkkelord. Gir trening i å skrive fortellinger. Heftet passer best fra 3. – 6. klasse. 110,- pr. stk.
# Kryssord Kryssordene er forholdsvis enkle og passer best på 5.-7. trinn. Eldre elever, som trenger grunnleggende trening i norsk, vil også kunne nyttiggjøre seg av å løse kryssordene. 300,-
# Mine første norske ord CD med 22 Power Point-presentasjoner med fargebilder av til sammen 200 ulike substantiv. Presentasjonene gjennomgår ulike setningsstrukturer og grammatiske forhold og legger opp til at elevene i størst mulig grad er muntlig aktive. 600,- + mva.
# Bildekort i farger 240 ulike fotografier - fire av hvert. Brukes til Memory, Firkort og Lotto. Inkluderer CD med alle bildene. 1300,- + mva.
# 222 Vitser 300,-

Rettskriving og grammatikk

# Navn Beskrivelse Pris
# Les og rett - 1 og 2 Heftene ”Les og rett 1 og 2” inneholder hver 30 små fortellinger skrevet av elever i 5. – 7. kl. Elevene skal rette feilene i heftene. Kopiering er tillatt. 220,- pr. stk.
# Les og rett - CD De samme fortellingene fra Les og Rett 1 og 2 ligger også på en CD, og elevene bruker da retteprogram for å finne feilene. Kopiering er tillatt. 400,-
# Orddiktater på CD - 100 høyfrekvente ord og 720 vanlige ord Leveres samlet på to CD-er. Passer fra 3. - 7. kl. Egne hefter hvor ordene er listet opp følger også med. Kopiering er tillatt for hefter og CD. 400,-
# Bingospill med parord Motiverende og lærerik aktivitet med enkel og dobbel konsonant. Ferdig spill leveres. Eget hefte (kopieringsoriginal) følger også med. 400,- K
# Tripp Trapp Turbo - Diftonger Tripp Trapp Turbo-serien dekker rettiskriving, ordklasser og tegnsetting. Permene er utarbeidet med tanke på undervisningen i 5.-7. klasse, men brukes også i ungdomsskolen og videregående skole. 95 sider. 350,-
# Tripp Trapp Turbo - Lydforveksling 1 126 sider. 400,-
# Tripp Trapp Turbo - Lydforveksling 2 174 sider. 500,-
# Tripp Trapp Turbo - O- å-lyd 114 sider. 400,-
# Tripp Trapp Turbo - Stum lyd 73 sider. 300,-
# Tripp Trapp Turbo - Ordklasser 170 sider. 500,-
# Tripp Trapp Turbo - Tegnsetting 94 sider. 350,-
# Tripp Trapp Turbo - Sj-lyd 94 sider. 350,-
# Tripp Trapp Turbo - Kj-lyd 82 sider. 300,-
# Tripp Trapp Turbo - J-lyd 82 sider. 300,-
# Tripp Trapp Turbo - Ordforveksling 116 sider. 400,-
# Tripp Trapp Turbo - Dobbel konsonant 84 sider. 300,-
# Tripp Trapp Turbo - Dobbel konsonant 75 sider. 300,-

Avis og stil

# Navn Beskrivelse Pris
# Avis Heftet inneholder 20 avissider med layout. Elevene kan sette inn egne navn i overskriftene for å gi avisen et lokalt tilsnitt. Passer best i 5. og 6. kl. 110,-
# Stil Heftet inneholder 16 plakater med 58 stiloppgaver. Metodikken er utformet for å skape skrive – og fortellerglede. Passer best i 4. - 6. kl. 110,-

Skriftforming

# Navn Beskrivelse Pris
# Løkkeskrift Egner seg for begynneropplæringen og for eldre elever som ønsker å lære seg "voksenskrift". Metodikk ved innlæring og trening av løkkeskrift. Øvingssider til alle bokstavene. Passer for begge målformer. 109 sider. 500,-
# Stavskrift Denne permen har samme utforming som løkkeskriftpermen. 500,-

Spill

# Navn Beskrivelse Pris
# Spill og lær Unikt spill for innlæring av grunnleggende ferdigheter i norsk, matematikk og geografi. Passer best for 5.-7. trinn. Utviklet gjennom 20 års undervisning av Anne Mette Myrre-Håtveit. 1500,- + mva.
# Lydlek - Komplett sett Et lekbasert opplegg med de norske språklydene/språklydkombinasjonene. 1000 tegninger danner utgangspunkt for en rekke lekbetonte aktiviteter. Settet består av 5 permer med kopieringsoriginaler, totalt 452 sider, eske med spillutstyr og fiskedam med to fiskestenger med magnet. 3700,- 1000,- avslag + mva. K
# Lydlek - Permer 5 permer med kopieringsoriginaler, totalt 452 sider. (Perm 1 + spillutstyr er en forutsetning for å kunne bruke permene 2-5) 740,- Nå 550,- + mva. pr. perm K
# Lydlek - Spillutstyr Inkludert fiskedam i plast 300,- Nå 225,- + mva.

Matematikk

# Navn Beskrivelse Pris
# Trinn for trinn addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Dette er fire hefter (63 – 68 oppgaveark i hvert hefte). Inneholder systematiske oppgavesett i de fire regningsarter. 350,- pr. stk.
# De fire regningsarter Hefte (43 sider) for kontroll og innøving av de fire regningsarter. 250,-
# Mattegrunnlag Ulike oppgavetyper til bruk fra 2. – 7. kl. (73 sider). KUN BOKMÅL 350,-
# Geometri på en enkel måte 22 oppgavesider. KUN BOKMÅL 120,-
# 13 Rette Dette materiellet benyttes til trening, repetisjon og testing av de fire regningsarter, prosent, geometri og brøk. 44 oppgavesider. Fasit følger med. Passer fra 7. kl. og oppover. KUN BOKMÅL 300,-
# Annies målekloss Et ypperlig redskap for målinger ute og inne. Klossen er utviklet av Annie Selle, lærer ved Hovinhøgde skole, Fet i Akershus. Klossen er av hard plast og har målene: 1 dm lang og 1 cm tykk. Til klossen er det festet ei snor som er 1 m lang. Ved bruk av klossen får elevene gode kunnskaper om m, dm og cm og det viktige posisjonssystemet. 40,- pr. stk.
# Metoder for innlæring av posisjonssystemet med hovedvekt på arbeid med Abakus. Annie Selles metodiske perm for arbeid med posisjonssystemet, titallssystemet. Bokmål og nynorsk. 350,- K
# Jeg vil lære å regne 1-5 Bøkene dekker følgende:
Jeg vil lære å regne 1: Tallene 1-5
Jeg vil lære å regne 2: Tallene 0-7
Jeg vil lære å regne 3: Tallene 0-9
Jeg vil lære å regne 4: Tallene 10-20
Jeg vil lære å regne 5: Tallene 10-20
Bokmål og nynorsk.
50,- pr. stk
# Jeg vil lære å regne - Lærerveileder 50,-

Undervisningspakke for multiplikasjonstabellen

# Navn Beskrivelse Pris
# Multiplikasjon 1. Metodiske tips I dette heftet legges det mest vekt på forståelse. En metode for innlæring av tabellen i tre etapper er også tatt med. 300,-
# Multiplikasjon 2. Tabellene 2 – 5. Multiplikasjon 3. Tabellene 6 – 10. Disse heftene inneholder ti oppgavesider til hver tabell. Her kan en arbeide med tabellene på mange ulike måter. 300,- K
# Multiplikasjon 4. Parate tallbilder Tabellene er skrevet med store typer, og vi tenker oss at visuelt sterke elever kan lære seg deler av multiplikasjonstabellen ved å huske disse som tallbilder. Selvkontrollerende oppgavesider til hver tabell er også tatt med. 250,- K
# Multiplikasjon 5. Bingospill Heftet består av 60 spillark med muligheter for å spille med svar opp til 50 eller svar opp til 100. Spillet leveres i hefteform. 250,- K
# Multiplikasjon 6. Gangehjul Heftet består av 28 selvkontrollerende gangehjul. 250,-

Mattetrappa

# Navn Beskrivelse Pris
# Addisjon Kartlegging og oppgaver. Bokmål og nynorsk i samme perm. 350,- 40% avslag K
# Subtraksjon Kartlegging og oppgaver. Bokmål og nynorsk i samme perm. 350,- 40% avslag K
# Multiplikasjon Kartlegging og oppgaver. Bokmål og nynorsk i samme perm. 350,- 40% avslag K
# Divisjon Kartlegging og oppgaver. Bokmål og nynorsk i samme perm. 350,- 40% avslag K
# Brøk Kartlegging og oppgaver. Bokmål eller nynorsk i separate permer. 500,- 40% avslag K
# Prosent Kartlegging og oppgaver. Bokmål eller nynorsk i separate permer. 500,- 40% avslag K

Engelsk

# Navn Beskrivelse Pris
# Oppgavemiks engelsk - 7 hefter Grunnleggende grammatikk og 60 lesetekster på to nivåer. Passer for 5. - 10. trinn, videregående skole og voksne.
Serien består av:
- Grammatikk 1 og 2
- Artikler 1, 2, 3, 4, 5
Fyldig presentasjon finner du HER.
Dersom digital versjon ønskes, kommer MVA i tillegg. Bokmål og nynorsk.
450,- pr. hefte K
# Parate ordbilder 1 og 2 Ordkort av høyfrekvente ord. 30 ark a 5 ord. Leveres i hefteform Passer best i 5. og 6. kl. 110,- pr. hefte K
# Lesehjul parate ordbilder 12 hjul med høyfrekvente ord. Trener helordslesing. Passer best i 5. - 6. kl. Leveres i hefteform. 220,- K
# Bingo Spillet leveres ferdig og inneholder 36 brett med 16 ord på hvert brett. Passer best i 5. – 7. kl. 400,-
# Grammar 1 – 6 Systematisk oppsett med mange oppgaver innen hvert emne. Kan brukes fra 5. klasse og oppver i u. skole og v.g. skole.
 • Grammar 1 Artikler, subst. tallord, spørreord, genitiv.
 • Grammar 2 To be, there is, there are. Se eksempler
 • Grammar 3 To have, to do
 • Grammar 4 Adjektiv, pronomen. Se eksempler
 • Grammar 5 Svake, sterke verb
 • Grammar 6 Presens samtidsform, vanlig presens
330,- pr. stk.
# Textbook 1 Heftet består av 30 leksjoner. Hver side er delt inn i fem deler: tekstdel, skrivedel, glosedel, gram.del og faste uttrykk. Passer best i 5. - 7. kl. 250,- pr. stk. K
# Textbook 2 Heftet består av 30 leksjoner. Hver side er delt inn i fem deler: tekstdel, skrivedel, glosedel, gram.del og faste uttrykk. Passer best i 5. - 7. kl. 250,- pr. stk. K
# Textbook 3 Til sammen 31 historier. Hver historie går over to sider. Passer fra 6. kl. og oppover. 250,- pr. stk. K
# Textbook 4 Til sammen 31 historier. Hver historie går over to sider. Passer fra 6. kl. og oppover. 250,- pr. stk. K
# Textbook 5 En bok om Amerika. Består av 12 emner. To vanskegrader på tekster og oppgaver. Passer fra 7. kl. og oppover. 400,- pr. stk. K
# Textbook 6 En bok om Storbritannia. Består av 12 emner. To vanskegrader på tekster og oppgaver. Passer fra 7. kl. og oppover. 400,- pr. stk. K
# Textbook - CD Tekstene er lest inn på CD og kan bestilles pr. emne. 100,- pr. stk.
# Practice your English Oppgavehefte med fem tilhørende kortstokker. Inneholder: Dagligdagse ord fra dyre og planteriket, klær m.m. Uregelrette substantiv, uregelrett gradbøyning av adjektiv. Kortstokkene leveres ferdige og har spilleregler som i firkort. Passer fra 7. kl. og oppover. KUN BOKMÅL 500,- K
# Work with time 1 Heftet består av emnene: Årstider, måneder, dager. Passer fra 7. kl. og oppover. KUN BOKMÅL. 200,- K
# Work with time 2 Heftet består av emnene: Uke, ukedager, merkedager, høytider. Passer fra 7. kl. og oppover. KUN BOKMÅL. 200,- K
# Work with time 3 Heftet består av emnene: Klokka, døgnet. Passer fra 7. kl. og oppover. KUN BOKMÅL. 200,- K
# Engelsk monopol Enkelt spill for innlæring av engelske gloser. Passer best i 4. – 6. kl. Leveres ferdig. 100,-

Samfunn, natur, miljø og RLE

# Navn Beskrivelse Pris
# Tid 1, 2, 3 Følgende emner tas opp: Klokka, døgnet, år, årstider, måneder, dagenes antall, kvartaler, uke, ukedager, høytider, merkedager, årsløp. Systematisk oppsett. Passer fra 5. kl. og oppover. Tre hefter som selges under ett. Totalt 166 sider. KUN BOKMÅL 500,- K
# Norge på kart Norge på kart inneholder: Alle fylker, større tettsteder, elver, fjell innsjøer etc, totalt 32 sider. 400,- K
# Det nye Europa på kart Det nye Europa på kart. Inneholder: Alle større land i Europa, større byer, elver, fjell, innsjøer etc, totalt 65 sider. 600,- K
# Norges historie En samling av 30 oppgaveark. Hvert ark er utformet som en tippekupong med tre svaralternativer til hvert spørsmål. Vi starter med Harald Hårfagre og går opp mot vår tid. Litt om kunst, musikk og litteratur. Oppgavene er ment som repetisjon eller som avslutning på en historieleksjon. 250,- K
# Samfunnsfag på mellomtrinnet Samfunnsfag for mellomtrinnet og grunnskole for voksne er utarbeidet med tanke på minoritetsspråklige elever som ikke har bodd lenge i Norge. Permen inneholder tekster med tilhørende oppgaver og vil også passe for andre som har behov for tilpasset opplæring. Boka vil også passe for andre elever med behov for tilpasset opplæring. Kun bokmål. 800,- K
# Samfunnsfag på ungdomsskolen Samfunnsfag er en lærebok på 125 sider med emner fra historie, geografi og samfunnsfag. Bokmål og nynorsk. 150,- K
# Samfunnsfag på ungdomsskolen - Oppgaveperm Oppgavepermen på 150 sider er utarbeidet til læreboken. Bokmål og nynorsk. 800,- K
# Merkedager og høytider De største religionene i Norge og Human-etisk forbund blir kort presentert i denne permen. En enkel informasjon om de kirkelige og humanistiske seremoniene blir gitt. De vanlige merkedagene og høytidene i Norge blir også beskrevet. Kun bokmål. 600,- K
# Geografi i norskundervisningen Opplegget består av tre permer med tilhørende CD-er: Norge og Norden, Europa og Verdensdelene. Opplegget ligner på mange måter på Historie i norskundervisningen, men er ikke så omfattende. Kun bokmål. 600,- + mva. pr. perm K
# Historie i norskundervisningen Historie i norskundervisningen er utarbeidet med tanke på elever som får grunnskoleopplæring. Det er et læremiddel som passer for nybegynnere i norsk, elever med lese- og skrivevansker og for elever som trenger en langsom progresjon. Materiellet egner seg både for barn og voksne. Elevene kan jobbe individuelt eller i små grupper. 2800,- + mva. K