Ukenytt Metodiske tips

Det er mange forskjellige måter å bruke Ukenytt på, og vi gjengir her tilbakemeldingene fra en brukerundersøkelse:

 • Oppgavene løses enkeltvis, to og to eller i større grupper.
 • Oppgavene brukes i klassen som en uformell konkurranse mellom elevene. Etterpå går vi gjennom svarene og snakker utfyllende om nyhetene.
 • Oppgavene brukes hver fredag i forbindelse med en ukefest. Elevene retter selv.
 • Ukenytt brukes i samme time hver fredag. Resultatene for klassen samlet settes opp i et stolpediagram som henger i klassen. 
 • Klassen er delt inn i grupper. Gruppene retter hverandres besvarelser. Den første gruppen som får 100 poeng, får bokpremie. 
 • Klassen jobber i grupper (statistikk over poengsummene henger på tavla). Hver gruppe har en sekretær og en ordstyrer. Disse jobbene går på omgang i gruppa. Sekretær eller ordstyrer leser oppgavene og skriver ned svarene. Beste gruppe får en premie i slutten av hvert halvår.
 • Klassen jobber i grupper. Etter åtte uker premieres beste gruppe, og nye grupper lages.
 • Elevene løser oppgavene individuelt, og læreren retter oppgavene. Resultatene føres opp i en egen logg. Elevene får vite ukens vinner, men ikke hvem som leder sammenlagt. En vinner premieres på slutten av hvert halvår.
 • Ukenytt brukes uforpliktende i klassen. Elevene har resultatene for seg selv hvis de vil. Alle retter sine egne besvarelser.
 • Ukenytt brukes som hjemmelekse og gjennomgås på skolen.
 • Ukenyttformen brukes i samfunnsfag. Elevene jobber i grupper etter tur og lager oppgaver om aktuelle nyheter på samme måte som i Ukenytt. Klassen svarer på oppgavene i slutten av uka.
 • Elevene i klassen får etter tur i oppgave å finne ut mer om aktuelle nyheter. De tar med utklipp fra aviser og leser opp / forteller for resten av klassen. Noen ganger følger vi en sak over flere uker.
 • Konkurranse mellom klassene på skolen. Oppgavene leses opp i klassen. Det foretas en avstemning om hva som er rett svar. Resultatene noteres opp. Beste klasse premieres hvert halvår. (Noen skoler samler inn besvarelsene til elevene og regner sammen antall rette svar i hver klasse for hver uke.)
 • Elevene får lov til å ta i bruk alle tilgjengelige hjelpemidler (ordbøker, atlas, leksikon, Internett) når de skal løse oppgavene i Ukenytt. Dette gir fin trening i å innhente opplysninger av forskjellig art.

Norsk

Ukenytt gir fin trening i å lese litt vanskelig tekst, og nye ord og begreper kan innlæres. I en del tilfeller vil det være på sin plass å gjennomgå vanskelige ord og emner på forhånd. Lange fremmedord kan deles inn i stavelser. Dette er spesielt aktuelt hvis elever med lese- og skrivevansker bruker Ukenytt.

Samfunnsfag

Ukenytt er et godt hjelpemiddel til å kunne holde interessen oppe for samfunnsaktuelle emner over tid.

Geografi

Elevene kan få i oppgave å finne stedene som omtales i Ukenytt på kartet. 

Matematikk

Opplysninger og spørsmål i Ukenytt kan være utgangspunkt for utforming av matematiske problemstillinger. Eksempel: I Ukenytt nr. 40 2004 opplyses det at budsjettet for sommer-OL har sprukket med 7,7 milliarder. Aktuelle spørsmål: Hvor mange millioner er det i en milliard? Hvordan skrives en milliard med tall? Hvor mange millioner er 7,7 milliarder?

Historie

Dagsaktuelle hendelser kan være utgangspunkt for å ta opp historiske emner. Det kan eksempelvis være naturlig i forbindelse med forskjellige konflikter som skjer rundt omkring i verden.

Meningsmålinger

Man kan ha meningsmålinger i klassen. Det kan være om filmer, musikk, konflikter, økonomi m.m. som omtales i Ukenytt. Resultatene kan fremstilles grafisk eller settes opp med prosent/brøk.

Eksempel: Bør Norge inn i EU? Tre svaralternativer settes opp: ”Ja, Nei eller Vet ikke”. Man kan ha håndsopprekning, eller elevene svarer skriftlig. Hvis det siste velges, kan en gruppe elever utforme et skjema, telle opp og legge fram resultatene.

Forut for en slik meningsmåling er det naturlig med både informasjon og en diskusjon i klassen.

Produktdetaljer

Målform: Bokmål og nynorsk
Digitalutgave tilgjengelig

Priser

1/1 års abonnement: kr 1180,- + mva.

1/2 års abonnement: kr 650,- + mva.

Ved bestilling av abonnement på Ukenytt i løpet av skoleåret, betales det for gjenstående utgivelser i skoleåret.

Utgivelse

Ukenytt sendes pr. e-post og kommer ut hver onsdag.

Oppsigelse

Abonnementet gjelder inntil vi mottar oppsigelse.